سلام ای باد نوروزی

سلام ای باد نوروزی

سلام ای باعث تغییر هر روزی

سلام ای خواب شیرین پریروزی

سلام ای سیصد و اندی جدا از صبح دیروزی

_

_

سلام ای تلخ و شیرینت گوارازهر

سلامم را دعا گرگفته ای برخیز با ما باش

می بخشم محبت  تا ابد هر روز

>))محرمانه((<

/ 0 نظر / 12 بازدید