احساس

دوست دارم روزی برسه که کسی رو از ته قلبم دوست بدارم

دوست دارم روزی_ عاشقانه_ کسی رو دوست بدارم و او هم احساسی متقابل داشته باشه

تو زندگی هر ادمی چیزهایی هستش که نمیشه بهشون رسید>امیدوارم ان _این _نشود

/ 0 نظر / 8 بازدید