جریان این شعرا چیه؟

شاید برای شما این سوال مطرح شده که بین ان همه ابیات زیبای شاهنامه چرا من سراغ این قسمتها که در زیر خواندید رفتم

زمانی که خواستم به یاد حکیم طوس مطلبی بنویسم(اتفاقی داستان ضحاک نظرم رو جلب کرد)>و خب بعد از ان همینطور که با خودم فکر کردم دیدم داستان ضحاک پر از پند و پر از معناست>و بعد از قرار دادن مطلب سلام بر حکیم طوس مدام این قسمتهای شاهنامه (فریدون فرخ فرشته نبود_ز مشگ و ز عنبر سرشته نبود/ _ تو داد و دهش کن فریدون تویی)در ذهنم میگشت و انگار _به من می خواست بفهمانه که باید یادی هم از فریدون داشته باشم >و البته باز دیدم این اتفاق نیز پر از معنی و مفهوم شد

(داستان ضحاک و فریدون )داستان انسانهاست>داستان شیطان صفتی شدن ها _داستان خدایی شدن ها_ داستان خوبان و داستان بدان

سرگذشت فرزندان ادم پر از زشتی و پر از زیبایست(من شاید از شاهنامه چیز زیادی ندونم)اما  میتوانم بگویم>ضحاک یعنی بدی/وفریدون یعنی خوبی

هر کسی میتواند فریدون یا ضحاک باشد >من_شما _ یا دیگران >چون فریدون فرخ فرشته نبود

حاکمیت ضحاک پر از بدی است >می شود این طور تصور کرد که هیتلر_معاویه_یزید_چنگیز_و هر بدی که دوستدار بدیست ضحاکست

تاریخ به ما نشان داد که هیتلر کسی که نژادش را برترین میدانست_کسی که با کودکان عکس میگرفت_نه برتر بود و نه انچنان انسان لطیفی_تاریخ به ما نشان داد که معاویه کسی که از ندانستن مردم سود میجست_امیرالمؤمنین نبود

تاریخ به ما نشان داد که شاید خوب امروز در حقیقت بد است و بد امروز در حقیقت خوب

تاریخ برای ما از نفرت کودک میگوید_کودکی که بره ی(گوسفند کوچک)پیشکش شده ی معاویه را بزرگ کرد_و در مقابل چشمانش دید چگونه مأموران علی _همبازی او را_گوسفندی که با زحمت بزرگ کرده بود_را با زور برای خود بردند>و حال تاریخ با افسوس برای ما میگوید که شاید هیچ وقت ان  کودک بیچاره نفهمید ان مأموران را نسبتی با علی نبود

تاریخ برای ما از کوفیانی میگوید که برای نمردن با فرزندان علی نماندند_و نشستند و بی فرزندان علی تا ابد مردند

پی نوشت:من ارزم این هستش که فردا روز _ تاریخ نگوید محرمانه در اشتباه بود

/ 0 نظر / 14 بازدید