سکوت می کنم برو

سکوت می کنم،برو

من از تنفرم فقط

نجات می دهی، برو

من از حماقتم فقط

عقابکار بی خرد

تو نام من خراب کن

بدان که بی منی فقط

برای خود ثواب کن

اجازه دادمت برو،تو از نسیم گمتری،تو بوی زشت می دهی

ثواب کن بیا، برو

تو اشتباه من شدی

_

تو اشتباه کن،برو

>))محرمانه((<

/ 0 نظر / 9 بازدید