تقدیم به...

دارم حساب می کنم _که امروز_ مرده ام

شاید برای انکه_ چو هر روز _خورده ام

دردی ندارد این همه درمان برای من

مسئول اقتدار  خداوند _ بوده ام

از زادگاه ظلم تو امروز_میروم

شاید کنار_حور و پری هم_نشاندنم

>))محرمانه((<

/ 0 نظر / 10 بازدید