ای کاش

کاش یک لحظه محبت،پی ما هم میگشت

کاش هر روز صداقت،سخنی تازه برایم میگفت

کاش گیسوی نگاری که من از خود دارم

همه جا با من بود

کاش آزاد نبود، استعمار

یا که ویرانه نبود این دیوار

یا که من صاحب شمشیر خشونت بودم

کاش

کاش ای کاش که من، هر روز،نمی خندیدم

>))محرمانه((<

/ 0 نظر / 11 بازدید